Millora Forestal

Les activitats que es duen a terme en finques de caràcter forestal (tallades, treballs de millora, plantacions, i d’altres) s’han d’organitzar a través de Plans d’Ordenació, Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), i en la seva versió simplificada, Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF). A les darreres dècades s’han fet molts avenços en la recerca aplicada del que ha de significar una veritable gestió forestal sostenible que contempli la biodiversitat.

Col·laborem en l’elaboració de documents de gestió forestal abordant allò que incideix estretament en la conservació de la fauna vertebrada que s’hi associa. Així podem aportar un plus de qualitat a aquests projectes i una visió integrada del bosc, molt més enllà de l’aprofitament de la fusta.

Dàurica, Serveis ambientals i biodiversitat 2010 © · Tel. 658 194 542 · e-mail · disseny